วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๑

ตุลาคม 19, 2018 2:50 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

 ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     –    รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     –    ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์) ในนามคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการโดยให้รอการพิจารณาไว้ก่อน ๓๐ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง 

๓.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้

     –   ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา ดังนี้

     –    รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ

ผลการพิจารณา        

     –   ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบแล้ว

 ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๐ นาฬิกา

|  386 views

Leave a Comment

*

scroll to top