วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑

ตุลาคม 25, 2018 3:13 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๖ นาฬิกา

–    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     1)   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา

จำนวน ๒๑ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนด

เวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     2)   ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา

จำนวน ๑๙ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนด

เวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     3)   ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 

ผลการพิจารณา        

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้พิจารณาวาระที่ ๒ โดยกรรมาธิการเต็มสภา

ให้ถือว่าสมาชิกทุกคนในที่ประชุมสภาประกอบกันเป็นคณะกรรมาธิการ และประธานมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมาธิการ และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรให้ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา

|  393 views

Leave a Comment

*

scroll to top