วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑

ตุลาคม 26, 2018 9:50 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช. Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

 

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๓ นาฬิกา

 ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑) รับทราบพลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 

๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๓)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน
๔)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ….

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
๑)  ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยกรรมาธิการเต็มสภา และลงมติในวาระที่สามเห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมาย

๒)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๓)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ  

๔) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๑ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๕)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา 
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|  318 views

Leave a Comment

*

scroll to top