วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 2, 2018 4:16 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๓

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๓ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้

๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน

๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน)
ผลการพิจารณา
–   ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน

๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–   ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๔)  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. แทนตำแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมมีมติตั้งนายบรรจง  สุกรีฑา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  แทนตำแหน่งที่ว่าง    

๕)  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมมีมติตั้งนายธานี  อ่อนละเอียด กรรมาธิการในสัดส่วนของคณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. แทนตำแหน่งที่ว่าง

 

๒. ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้
–    รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  เรียบร้อยแล้ว 

 

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา

|  202 views

Leave a Comment

*

scroll to top