วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 2, 2018 4:23 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
–  รับทราบเรื่องประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลาการดำเนินงานครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๘ (๒) (ข) ประกอบ ข้อ ๑๔๐

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถาม ดังนี้
–  กระทู้ถาม เรื่อง มาตรฐานการให้บริการและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากระบบอาณัติสัญญาณของรถไฟฟ้าบีทีเอส พันตำรวจโท พงษ์ชัย  วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผลการพิจารณา   
–  นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
–  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
   

–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ดังนี้
–  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติและพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  แทนตำแหน่งที่ว่าง 
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมมีมติตั้งพลอากาศเอก ศิวเกียรติ์  ชเยมะ  สมาชิกในสัดส่วนคณะกรรมาธิการการพลังงาน  เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  แทนตำแหน่งที่ว่าง 

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๑๐ นาฬิกา

 

 

|  240 views

Leave a Comment

*

scroll to top