วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ.การกฎหมายฯ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 5, 2018 9:13 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนและรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำรวจ และคณะอนุกรรมาธิการพิจาณาศึกษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้มีการพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ โดยมีความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ดังนี้
๑. การดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. ซึ่งสถานะในปัจจุบันหน่วยงานหลัก คือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) และสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) ได้จัดทำร่างกฎหมายขึ้นใหม่แล้ว และโดยที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติรับรองสิทธิให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญของประชาชน คณะรัฐมนตรีควรจะเร่งพิจารณาและให้ความเห็นชอบหลักการเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๒. การดำเนินการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. …. ซึ่งสถานะในปัจจุบันหน่วยงานหลัก คือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้จัดทำร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว และโดยที่ร่างพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายที่รัฐธรรมนูญวางเงื่อนไขที่สำคัญไว้หลายประการ ประกอบกับเรื่องการจัดทำ Big Data เกี่ยวกับกฎหมายของภาครัฐ และการทบทวนกฎหมายล้าสมัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำและทบทวนกฎหมายให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีจึงควรเร่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร็ว
๓. การรายงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศมายังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อดำเนินการตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น การรายงานมีแต่เพียงหัวข้อสรุปเป็นใจความกว้าง ๆ ทำให้ไม่สามารถทราบว่ารายละเอียดของปัญหาอุปสรรคนั้นเป็นอย่างไร และหน่วยงานอื่นมีการแจ้งหรือไม่ว่าไม่มีอุปสรรคจึงมีแค่เพียง ๘ หน่วยงาน ที่รายงานปัญหามายังสำนักงานฯ
อนึ่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๘ ที่บัญญัติให้รัฐจัดระบบการบริหารงาน ในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร ตามมาตรา ๒๕๘ ค. (๓) ให้มีการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก และตามมาตรา ๒๕๘ ง. (๑) ได้บัญญัติให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน ดังนั้นจึงควรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญดังกล่าว โดยให้มีการจัดเก็บฐานข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญโดยหน่วยงานกลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายได้โดยง่าย และตรวจสอบการดำเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งอาจจะต้องมีการออกกฎหมายรองรับการดำเนินการดังกล่าว
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำความเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าวไปใช้ในการแถลงความเห็นและข้อสังเกตต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

|  59 views

Leave a Comment

*

scroll to top