วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 5, 2018 9:22 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
๑.๑) พิจารณาศึกษาแนวทางการลดใช้ธูปในการพิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อลดมลพิษและโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเชิญผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อชี้แจงข้อมูลการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานทาธูป ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อชี้แจงความเป็นมา และประวัติการใช้ธูปในการบูชาพระ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อชี้แจงแสดงข้อมูลทะเบียนศาลเจ้า การจัดตั้งศาลเจ้า และจำนวนศาลเจ้าภายในประเทศไทย ผู้แทนจากกรมการพัฒนาชุมชนการส่งเสริมการทำธูปในการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
๑.๒) พิจารณาศึกษาการพัฒนาฐานข้อมูลอาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมกำลังอาคารเรียนต้นแบบเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว โดยขออนุมัติเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการในครั้งต่อไป
๒) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง ได้พิจารณาการเตรียมข้อมูลเพื่อลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก พิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำเนื้อหาในบทที่ ๓ โดยศึกษาประเด็นเรื่อง นิยามคำว่า ป่าเศรษฐกิจ และคำว่าพื้นที่สีเขียว

1 2 3 4 5 6 7

|  44 views

Leave a Comment

*

scroll to top