วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

สรุปผลการประชุม กมธ.การศาสนาฯ

พฤศจิกายน 5, 2018 10:13 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลประ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ด้านศาสนา
คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมไตรสิกขา” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยพลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชุคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา วิทยากรอภิปราย ประกอบด้วย พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พระเกริกเกียรติ์ กิตฺติวโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และนายสมพร เทพสิทธา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานราชการ องค์การศาสนา และภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน และคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนามีกำหนดจัดการสัมมนาเป็น เรื่อง “การส่งเสริมศาสนสัมพันธ์” ในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา

๒. ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรมจะเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดกิจกรรม ดังนี้
๑) วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม และประชุมรับฟังแผนการดำเนินงานของจังหวัดด้านการอนุรักษ์ การฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รวมตลอดจนติดตามเรื่องการบังคับใช้กฎหมายด้านวัฒนธรรม อันเป็นการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
๒) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา จะจัดโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยลอยกระทง เพื่อสืบสานและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลอยกระทงของไทยที่ถูกต้อง ตามวัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำวงลอยกระทง และการจัดกิจกรรมสาธิตการลอยกระทง เป็นต้น ณ อาคารรัฐสภา ๑

๓. ด้านการท่องเที่ยว
คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวได้พิจารณามาตรการการเตือนภัย และการรักษาความปลอดภัยทางทะเล โดยเสนอแนะให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานการแจ้งเตือนภัย SOP (Standard Operating Procedure) การปรับสีสัญญาณการเตือนภัยสภาอากาศในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเว็บไซต์ การส่งข้อความการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบพื้นที่เสี่ยงภัยผ่าน SMS โดยจะมีการประสานผู้ที่ให้บริการมือถือ (Ais Dtac True) มาหารือในประเด็นดังกล่าว เพื่อบูรณาการการเตือนภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมาธิการได้กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 

1 2 DSC_3143-1024x683 DSC_3193-1024x683 DSC_3219-1024x683 DSC_3245-1024x683 3 4 5 6 7 8 9 10

|  49 views

Leave a Comment

*

scroll to top