วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 7, 2018 10:12 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมี พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑) พิจารณาการติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ โดยมุ่งเน้นการติดตามให้การจัดทำกลไกอันจำเป็นต่อการบังคับใช้กฎหมายแต่ละฉบับ ได้แก่ กฎหมายลำดับรอง ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีการติดตามการตรากฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมาธิการ อาทิ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้น

๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่รับเข้ามาใหม่ ๒ เรื่องดังนี้
๒.๑ เรื่องร้องเรียน กรณีบ่อขยะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยขอให้คณะกรรมาธิการ เข้าตรวจสอบการดำเนินการจัดการขยะโดยไม่มีใบอนุญาตโรงงานมีการหลีกเลี่ยงภาษีจากรายได้การรับขยะอุตสาหกรรม และไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อชะกากอุตสาหกรรม ทำให้แหล่งน้ำโดยรอบ เน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ร้องเรียนมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุมจึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการตรวจสอบประวัติของผู้ร้องเรียน ว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ อย่างไร
๒.๒ เรื่องร้องเรียน กรณีบ่อขยะในจังหวัดสมุทรสาคร โดยขอให้ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการรับขยะอุตสาหกรรมตามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ ๑๐๕ หมายเลขที่ ๓-๑๐๕-๖๙/๔๓สค ซึ่งโรงงานดังกล่าวนำขยะไปฝังกลบผิดระเบียบตามใบอนุญาต มีการหลีกเลี่ยงภาษีจากรายได้การรับขยะอุตสาหกรรม และไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย บ่อชะกากอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

1 2 3 4 5 6 7

|  50 views

Leave a Comment

*

scroll to top