วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร

สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร

พฤศจิกายน 7, 2018 10:32 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

พลเอก สุนทร ขำคมกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชำติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา สรุปสถานการณ์ ปัญหา และอุปสรรค ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดทำรายงาน แถลงความเห็นและข้อสังเกต เสนอต่อคณะกรรมาธิาร การบริหารราชการแผ่นดิน โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต. ได้สรุปสถานการณ์ และการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อที่ประชุม โดยกล่าวว่าที่ผ่านมา ศอ.บต. ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้ำใจ เข้าถึง พัฒนา” ร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักรัฐประศาสนโยบายของรัชกาลที่ ๖ สามารถประสานและบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนทำให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรม ใน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการพัฒนา และด้านสร้างความเข้าใจ

พลเรือตรี สมเกียรติ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากการดำเนินการ ๓ กลุ่มงานข้างต้น ศอ.บต. ยังดำเนินงานด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การเร่งสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม อาทิ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงและอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, การแก้ไขปัญหาผู้ถือสองสัญชาติ, การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิศาสตร์ ความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่บริเวณรอบอ่าวปัตตานี, การดูแลประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งในประเด็นของความต่อเนื่อง ในการแก้ไขปัญหาที่ควรแยกออกเป็น ๒ ระดับ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และยุทธวิธี รวมไปถึงประเด็นการแก้ปัญหายาเสพติดของเยาวชนในภาคใต้ ที่เด็ก ๆ ควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้เสนอให้นำสภาเด็กมาเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา โดยเชื่อว่าจะเป็นตัวกลางที่ดีในการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ได้

จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการวิเคราะห์รายงานประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นที่มีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้นำเสนอต่อรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา ที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

|  39 views

Leave a Comment

*

scroll to top