วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

พฤศจิกายน 7, 2018 10:46 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาความคืบหน้าในการจัดทำรายงานพิจารณาศึกษาเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management (OSM))” โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเนื้อหาในบทที่ ๔ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ทั้งด้านภารกิจและบทบาท/โครงสร้างและอัตรากำลัง

สำหรับด้านโครงสร้างภาพรวม ได้มีข้อเสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทยปรับโครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานจังหวัดของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดจำนวน ๑๘ จังหวัดทาหน้าที่เสมือนเป็นทั้งสำนักงานจังหวัดและสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจด้านยุทธศาสตร์แผนพัฒนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ดังนั้นการกำหนดรูปแบบโครงสร้างของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดแบบใหม่จะต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรกำหนดให้มีข้าราชการระดับเชี่ยวชาญเพิ่มเข้ามาอีก ๑ ตำแหน่ง พร้อมกันนี้ยังได้แบ่งโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบการบริหารจัดการออกเป็น ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย รูปแบบที่ ๑ มีทีมพนักงานราชการจำนวน ๓ อัตรา ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดกรณีภารกิจของกลุ่มจังหวัด รูปแบบที่ ๒ ให้ข้าราชการระดับ ๙ (เชี่ยวชาญ) เป็นผู้อำนวยการกลุ่ม OSM และปฏิบัติงานร่วมกับทีมพนักงานราชการอีก ๓ ตำแหน่ง และรูปแบบที่ ๓ ให้พนักงานราชการประเภทพิเศษ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ๑ อัตรา เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด จะต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละจังหวัดมากที่สุด

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

|  46 views

Leave a Comment

*

scroll to top