วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 9, 2018 10:47 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๘ นาฬิกา
สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๗๕_๖๑

 ๑.  รับรองรายงานการประชุม

     รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ

     ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑    

๒.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน เนื่องจากเรื่องด่วนที่  ๑  และเรื่องด่วนที่ ๒  เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกัน ที่ประชุมจึงได้พิจารณารวมกัน ดังนี้

     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ.  ….  (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ       

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๑ คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับโดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติ
แต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ และมีมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็น
ผู้เสนอเป็นหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

     ๓.  ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

     ๔.  ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้

     –    ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔  ครั้ง คือ 

        ครั้งที่ ๑๑๖ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๑๑๗ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๑๑๘ วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

          ครั้งที่ ๑๑๙ วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑       

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับ ๔ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๓) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๕.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้

     –    รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๓๓
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว 
ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๕ นาฬิกา

|  187 views

Leave a Comment

*

scroll to top