วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา เข้าเยี่ยมเพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. …. กับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กมธ. การศึกษาและการกีฬา เข้าเยี่ยมเพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ. …. กับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พฤศจิกายน 9, 2018 11:02 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

พบรองประจิน6พย61_๑๘๑๑๐๗_0002

เมื่อวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๗.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษาและการกีฬา และประธานที่ปรึกษาคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. พร้อมด้วย พลอากาศเอก ธงชัย  แฉล้มเขตร สนช. ที่ปรึกษาคณะทำงาน พลอากาศเอก ชูชาติ  บุญชัย กมธ. การศึกษาและการกีฬา และรองประธานคณะทำงาน
พลอากาศเอก จิรวัฒน์  มูลศาสตร์ กมธ. การศึกษาและการกีฬาและคณะทำงาน รวมทั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. ได้เข้าเยี่ยมเพื่อพบปะหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. พร้อมมอบร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. ต่อพลอากาศเอก ประจิน
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงยุติธรรม

พบรองประจิน6พย61_๑๘๑๑๐๗_0015

ในการนี้ ดร.ตวง  อันทะไชย ประธาน กมธ. การศึกษาและการกีฬา และประธานที่ปรึกษาคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. ได้กล่าวถึงที่มาและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. …. ว่า ตามที่รัฐบาลต้องการปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ

ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย ซึ่งกิจการลูกเสือ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาที่สามารถกำหนดให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ต้องการได้ กมธ. การศึกษาและกีฬา จึงได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. ขึ้น เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของกิจการลูกเสือจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการลูกเสือและนำพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหากิจการลูกเสือและจัดทำร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการแก้ไขปรับปรุง คือ การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการกิจการลูกเสือที่มีลักษณะเหมือนงานฝากขาดความคล่องตัวและต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดหารายได้และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อสร้างรายได้ให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการกำหนดโครงสร้างการบริหารและการแบ่งส่วนงานภายในของสำนักงานลูกเสือลูกเสือแห่งชาติใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระส่วนตัวในการบริหารบุคคล งบประมาณ กำหนดให้มีการสรรหาเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพที่ทำงานได้เต็มเวลา และกำหนดให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีระบบการบริหารจัดการรายได้ งบประมาณ ทรัพย์สินและลิขสิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการกิจการลูกเสือทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอให้มีความคล่องตัวในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและลูกเสือทุกประเภทได้มากขึ้น เป็นต้น

จากนั้น พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงยุติธรรม ได้ซักถามและให้ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. มีประเด็นสำคัญ อาทิ
๑) ควรพิจารณากำหนดบทนิยามให้ครอบคลุมต่อรูปแบบการดำเนินกิจการลูกเสือ
๒) การกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้จะต้องพิจารณาให้ไม่เกิดข้อแย้งขัดต่อกฎหมายหรือการบริหารจัดการ และต้องกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้มีความชัดเจน
๓) คณะลูกเสือแห่งชาติ ควรกำหนดโครงสร้างหรือบทบาทให้มีความชัดเจนมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อโครงสร้างการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ
๔) พิจารณากำหนดให้มีบทเฉพาะกาลรองรับสถานที่ตั้งและการยกฐานะสำนักงานลูกเสือแห่งชาติให้มีสถานะเทียบเท่ากรม
๕) องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ควรกำหนดให้มีรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองด้วยหรือไม่ อย่างไร
๖) ในอนาคตอาจมีการตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การกำหนดตำแหน่งผู้แทนซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการในแต่ละคณะ ควรมีความสอดคล้องกัน
๗) ควรพิจารณากำหนดการแต่งตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและจำนวนที่เหมาะสม
๘) กรณีการกำหนดให้มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานด้านวิชาการของกิจการลูกเสือไทย
ซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่า ควรผลักดันให้ค่ายวชิราวุธยกสถานะเป็นสถาบันดังกล่าวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบไม่
ขัดแย้งต่อเอกลักษณ์และวัฒนธรรมลูกเสือโลก
๙) กรณีการกำหนดให้มีสภาเยาวชนลูกเสือไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนลูกเสือจะต้องมีหลักเกณฑ์กำหนดให้ชัดเจน

๑๐) กรณีการจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานลูกเสือกระบวนการดังกล่าวควรให้รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้เป็นผู้เสนองบประมาณต่อสำนักงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
๑๑) คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดควรมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๒) ปัจจุบันได้มีการตั้งกลุ่มลูกเสือที่หลากหลายมากขึ้น จึงควรพิจารณากำหนดให้มีบทบัญญัติรองรับกลุ่มลูกเสือเหล่านั้น หรือไม่ อย่างไร
๑๓) การจัดตำแหน่งลูกเสือ เมื่อกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้ามีบทบาทในกิจการลูกเสือ ควรพิจารณากำหนดตำแน่งลูกเสือให้ครอบคลุมกับบุคคลดังกล่าวด้วย ตลอดจนเครื่องและการแต่งกาย พบรองประจิน6พย61_๑๘๑๑๐๗_0033_0

นายประเสริฐ  บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้นำเสนอข้อคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. โดยเฉพาะการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่จะต้องเป็นมืออาชีพและสามารถทำงานได้แบบเต็มเวลา แต่ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. …. อาทิ การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจากเดิมมีอยู่
๔ สำนัก ได้แก่
๑) สำนักเลขาธิการลูกเสือแห่งชาติ

๒) สำนักพัฒนากิจการลูกเสือ
๓) สำนักบริหารทรัพย์สิน และ
๔) สำนักวิเทศสัมพันธ์
ควรจะมีการบัญญัติเพิ่มเติมอีก ๒ สำนัก คือ ๑) สำนักนิติการ ๒) สำนักยุทธศาสตร์ และเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการลูกเสือประสบผลสัมฤทธิ์ควรเพิ่มตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักการลูกเสือแห่งชาติ จำนวน ๓ คน มากำกับดูแลสำนักต่าง ๆ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. …. ตามที่ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำเสนอให้รัฐบาลต่อไป

|  36 views

Leave a Comment

*

scroll to top