วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 9, 2018 11:33 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการประกาศใช้บังคับในระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ข้อดีและข้อเสียของการประกาศใช้พระราชบัญญัติต่าง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน ตลอดจนกฎหมาย
ลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

ผลการพิจารณา
พระราชบัญญัติที่มีการประกาศใช้บังคับระหว่างปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งมีกฎหมายลำดับรองที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน ๑๗ ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๓ ฉบับ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกฎหมายลำดับรองที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน ๖ ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ ฉบับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีกฎหมายลำดับรองที่ประกาศใช้บังคับแล้ว จำนวน ๓๘ ฉบับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบด้วย พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ และมีกฎหมายลำดับรองที่ประกาศใช้บังคับแล้ว จำนวน ๓๕ ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๕ ฉบับ และพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกฎหมายลำดับรองที่ประกาศใช้แล้วจำนวน ๓๙ ฉบับ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๔ ฉบับ ทันตแพทยสภา ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ มีกฎหมายลำดับรองที่ประกาศใช้บังคับแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสภาเภสัชกรรม ประกอบด้วย พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกฎหมายลำดับรองที่ประกาศใช้บังคับแล้ว จำนวน ๔ ฉบับ โดยแบ่งออกเป็น
กฎกระทรวง จำนวน ๑ ฉบับ ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม จำนวน ๓ ฉบับ

ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

240587 240590 240594 240608

|  43 views

Leave a Comment

*

scroll to top