วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๖/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 13, 2018 10:14 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๗๖_๒๕๖๑

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถาม ดังนี้

     – กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาประชากรไทย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

     ผลการพิจารณา   

     –  นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร)  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม  คชินทร) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม เรียบร้อยแล้ว

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
๑. 
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ
๒. 
ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายสมชาย แสวงการ กับคณะเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร) ในนามคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปพิจารณาก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติรับหลักการโดยให้รอการพิจารณาไว้ก่อน ๓๐ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง
๓. 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไป
จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ
๔. 
ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. … คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนถึงร่างมาตรา ๒๙ จากนั้นที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๕๐ นาฬิกา

 

 

|  355 views

Leave a Comment

*

scroll to top