วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. และประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ร่วมกันแถลงข่าวรัฐสภาไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องพระราม ๔ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

สนช. และประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ร่วมกันแถลงข่าวรัฐสภาไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้องพระราม ๔ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

พฤศจิกายน 13, 2018 4:19 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องพระราม ๔ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกรรมการบริหารชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ร่วมกันแถลงข่าวรัฐสภาไทย
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๒ – วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “บทบาทของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ เพื่อรับรองระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและการรับรองรายนามคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดย Hon. Ms. Ewa Thalen Finne ประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา จากนั้น เป็นการแนะนำประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาคนใหม่ คือ นายธำรง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากประเทศไทย รองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา คนที่หนึ่ง คือ Hon. LEE Ju Young จากสาธารณรัฐเกาหลี
รองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา คนที่สอง คือ Mr. Taher Al Junaibi จากรัฐสุลต่านโอมานรองประธานสหภาพรัฐสภา คนที่สาม คือ Hon. Florence Matua จากสาธารณรัฐเคนยา และเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่าง จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ คน จาก ๑๓ ประเทศ

จากนั้น เป็นการประชุมเต็มคณะในหัวข้อ “การทบทวนกิจกรรมของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกเพื่อการพัฒนาลูกเสือในอนาคต” (Review of WSPU Activities for Future Scouting Development) โดย นาย Steve Kent
กรรมการบริหารสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (ประเทศแคนาดา) ซึ่งกล่าวถึงการที่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกได้มีการประชุมและมีเอกสารผลลัพธ์การประชุมที่สำคัญนับตั้งแต่การก่อตั้งองค์กรการประชุมเมื่อปี ๒๕๓๔ ดังนั้น ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ จึงควรย้อนกลับไปพิจารณาถึงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อนำมาจัดทำเป็นแนวคิดริเริ่มที่ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจการลูกเสือ อีกทั้งได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสะท้อนกิจกรรมและเสนอแนะทิศทางขององค์กรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงประเด็นทางนิติบัญญัติเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ชัดเจน เพื่อสร้างโลกที่ดียิ่งขึ้น
อันเป็นหัวใจสำคัญของพันธกิจกิจการลูกเสือ

8856221582618 8856223029215 8856223784508 8856331888229 8856333147213 8856333149355 8856333152896 8856334103441 8856356874548 8856356876065 8856356880732 8856358124595 8856358138856 8856358141894 8856359379132 8856359380222 8856359383019 8856360639789

|  112 views

Leave a Comment

*

scroll to top