วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

กมธ. การทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

พฤศจิกายน 14, 2018 3:09 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบกศึกษาดูงานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ และการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี หลังจากการรับฟังบรรยายสรุป คณะกรรมาธิการได้เยี่ยมชมกระบวนการนำเศษไม้ไผ่เหลือทิ้งมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และลงพื้นที่บริเวณป่าชุมชนบ้านสามัคคีธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลลุ่มซุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีการปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ป่ามีสภาพสมบูรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน
   จากนั้น คณะกรรมาธิการเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับชนิดของไม้ไผ่ และการปลูกไม้ไผ่สร้างรายได้ โดยมี นายณัฐพล เทศนานัย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลดังกล่าว
    นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าของวัดทิพย์สุคนธาราม จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ระบบ “ป่าเปียก” หรือ “ภูเขาป่า” ซึ่งเป็นการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้โดยใช้ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่พระราชทานไว้ในการปลูกฟื้นฟูป่า และรักษาภูเขาป่าเมื่อฝนตกน้อยจำเป็นต้องสร้างระบบการส่งน้ำไปพักไว้บนบ่อพักน้ำบนภูเขา แล้วทำระบบการกระจายน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำและฝาย เพื่อช่วยกระจายน้ำไปยังพื้นที่ป่าให้น้ำสามารถซึมลงดิน รักษาความชุ่มชื้นไว้ในดินตลอดเวลา ทำให้ปัจจุบันบริเวณพื้นที่ปลูกป่าของโครงการมีความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง พื้นที่แปลงปลูกป่าของโครงการได้มีการจัดทำแปลงตัวอย่าง การปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชดำริ ได้แก่ แปลงสาธิตตามโครงการ “สร้างป่า สร้างรายได้” แปลงสาธิตโครงการปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ (มิยาวากิ) และแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ แปลงปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ซึ่งได้มีนักเรียน นักศึกษา และหน่วยงานราชการและประชาชน เข้ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองจำนวนมาก

S__2433118 S__2433119 S__2433120 S__2433121

|  65 views

Leave a Comment

*

scroll to top