วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 19, 2018 1:28 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

 

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๘

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

๑)  ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมได้ลงมติเรียงตามลำดับมาตราที่มีการแก้ไข และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๒) ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมาตรา ๖๓ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒)
ผลการพิจารณา   
–  ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับโดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ ๑๕๗ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑ คะแนน
ไม่ออกเสียง ๓ คะแนน

จึงถือว่า นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนสมาชิกที่มาใช้สิทธิลงคะแนน (มีสมาชิกมาใช้สิทธิลงคะแนน จำนวน ๑๖๓ คน)

๓)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา 
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

 

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้
–  รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ระเบียบวาระเรื่องด่วน ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้
๑) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๕ ครั้ง และรายงานลับ ส่วนที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา   
–   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม และรายงานลับ ส่วนที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒)  รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
ผลการพิจารณา   
–   ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม  เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA) แล้ว

๔.  ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๖.๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๘
และข้อ ๔๐ (๒)
คือ

–    รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖)
ผลการพิจารณา   
–   ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ เรียบร้อยแล้ว

 

๕.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่  ๖.๓ คือ
–    รายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐)

ผลการพิจารณา     
–   ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล บัญชีกำไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา

 

 

 

|  293 views

Leave a Comment

*

scroll to top