วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

พฤศจิกายน 23, 2018 4:07 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

 

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๙ เป็นพิเศษ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๕ นาฬิกา

 ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน  พ.ศ. ….
๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง แนวทางการบริหารการอุดมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
๓)  รับทราบการจัดกิจกรรมรับฟังปัญหาจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา โดยจะเริ่มประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา 

๒.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
๑) ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)
ผลการพิจารณา   
–  ที่ประชุมให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับโดยการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับในคูหา ดังนี้

๑. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ
ให้ความเห็นชอบ ๑๔๘ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบิ ๒๘ คะแนน
ไม่ออกเสียง ๘ คะแนน

๒. นายฐิติเชฏฐ์  นุชนาฏ
ให้ความเห็นชอบ ๑๔๙ คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ ๒๗ คะแนน
ไม่ออกเสียง ๘ คะแนน

จึงถือว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง ๒ ท่าน ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา (มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒๔๐ คน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งคือ ๑๒๐ คะแนนขึ้นไป)

๒)  ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาจำนวน ๑๕ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๓)  ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๔)  ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๑ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๕)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. …. เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๖)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๗)  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้
๑)  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑    
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง 

๒)  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง และรายงานลับ ส่วนที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง และรายงานลับ ส่วนที่ ๒ ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้
๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๖๐ วัน)
ผลการพิจารณา   

–    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ  ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๔)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี  ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน  ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๕)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๖) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน 

๗)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๘)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑  ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๙)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๑๐)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๑๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน 

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา

|  333 views

Leave a Comment

*

scroll to top