วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑

พฤศจิกายน 27, 2018 9:47 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
๑)  ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายสมชาย  แสวงการ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓)
ผลการพิจารณา  

–  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๙ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๒) ให้ความเห็นชอบหนังสือของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ และร่างหนังสือกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อตอบหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบหนังสือของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่  CE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ และร่างหนังสือกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อตอบหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘

๓)  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาและลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย  พ.ศ. ….  ใช้เป็นกฎหมาย 

๔)  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง  พ.ศ. ….  คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา   
–  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๑ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

๕)  ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง จากนั้นที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ออกไปพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา

 

 

 

|  462 views

Leave a Comment

*

scroll to top