วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. วันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย. นี้

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. วันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย. นี้

พฤศจิกายน 27, 2018 7:22 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นพิเศษ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๕ ฉบับ ดังนี้ ๑. ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๒. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. ๓. ร่าง พ.ร.บ.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ๔. ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. และ ๕. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นอกจากนี้ จะมีการมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และจะมีการให้ความเห็นชอบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. จำนวน ๙ ฉบับ คือ ๑. ร่าง พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. … ขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน ๒. ร่าง พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน ๓. ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ วัน ๔. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน ๕. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน ๖. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน ๗. ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน ๘. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน และ ๙. ร่าง พ.ร.บ.สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. …. ขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน
สำหรับในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา จะมีการพิจารณากฎหมาย จำนวน ๔ ฉบับ คือ ๑. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ๒. ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. …. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ๓. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และ ๔. ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

1543320521505 1543320519361 1543320517597

|  192 views

Leave a Comment

*

scroll to top