วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

พฤศจิกายน 29, 2018 3:44 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๑_๒๕๖๑

 ๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

     ๑)  รับทราบพระราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดิน

     ๒)  รับทราบผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อน
รับหลักการตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓

     ๓)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น้ำแม่กลอง

     ๔)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP)

     ๕)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จำนวน ๓ ฉบับ คือ

         ๑.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง
การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)

          ๒.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง
การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี และ

          ๓.  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง
การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒.  ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน  ๔  ครั้ง  ดังนี้

     ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ

     ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

     ๑) ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติในรายมาตราที่คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข  และมาตราที่เพิ่มขึ้นใหม่  และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

     ๒)  ให้ความเห็นชอบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗) แล้ว

     ๓)  ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๗ คนโดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๕  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. และเรื่องด่วนที่ ๖
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
ซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้นมาพิจารณาก่อน
ตามข้อบังคับ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๘ และข้อ ๔๐ (๒)

     ๔)  ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

     ๕)  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  

     ๖)  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการ

     ๗)  ร่างพระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา
ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. … (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก
๖๐ วัน)     

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๗ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๗
ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๔)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๕)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๖) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน 

     ๗)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา
ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๘)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

     ๙)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา 

ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา   

     –    ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน 

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๕ นาฬิกา

|  376 views

Leave a Comment

*

scroll to top