วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชียเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชียเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย

ธันวาคม 2, 2018 12:22 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ Leave a comment A+ / A-

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก หัวหน้าคณะผู้แทนฯ พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย ผู้แทน APA และพลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ที่ปรึกษาคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly-APA) เป็นวันที่ ๓
ในการนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA โดยคณะผู้แทนฯ ได้ร่วมพิจารณาร่างข้อมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ ร่างข้อมติว่าด้วยการขจัดความยากจนในเอเชีย ร่างข้อมติว่าด้วยน้ำและสุขอนามัยในเอเชีย เป็นต้น โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองร่างข้อมติ เพื่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ให้การรับรองในช่วงเย็นต่อไป
ต่อมาเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้เข้าร่วมการประชุมและทำหน้าที่คณะกรรมการยกร่างปฏิญญาอิสตันบูล (Istanbul Declaration) ซึ่งจะได้นำเข้าสู่การรับรองเอกสารสุดท้ายของการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ APA
จากนั้น เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๑ ของ APA โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองข้อมติต่างๆ ของ APA ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง ด้านงบประมาณและกิจการของ APA และด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน จากนั้นที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงานการประชุมและปฏิญญาอิสตันบูล ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุม โอกาสนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม และรองประธาน APA ได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่เพื่อให้การรับรอง
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้การรับรองและประกาศให้ประเทศปากีสถานเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ ๑๒ และ ๑๓ ในช่วงปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓ (อีก ๒ ปีข้างหน้า) และดำรงตำแหน่งประธาน APA เป็นคนต่อไป ทั้งนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก จะทำหน้าที่รองประธาน APA และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของ APA ใน ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพฯ

1543727583502 1543727580814 1543727578091 1543727575195

|  45 views

Leave a Comment

*

scroll to top