วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมของ สนช. นัดพิเศษ วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุมของ สนช. นัดพิเศษ วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑

ธันวาคม 3, 2018 5:48 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมเป็นพิเศษเพียง
๑ วัน คือ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๒ ฉบับ คือ
๑. ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
๒. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
และจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จำนวน ๒ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.การเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

DSC_8031 DSC_8036

|  123 views

Leave a Comment

*

scroll to top