วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “The Wisdom of the Monarch”

สนช. แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “The Wisdom of the Monarch”

ธันวาคม 4, 2018 12:59 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “The Wisdom of the Monarch : A World Leader in Sustainable Development Laws Supporting Royal Initiated Projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เห็นเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นการจัดทำขึ้นครั้งแรกและยังไม่มีหน่วยงานใดดำเนินการมาก่อน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ๑๓ ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ด้านทรัพยากรดิน ด้านการเกษตร ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านคมนาคม ด้านการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านนวัตกรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ของสหประชาชาติ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการโครงการ และนายตวง อันทะไชย ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแถลงข่าว ร่วมแถลงข่าว

ภายหลังการแถลงข่าว ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มอบหนังสือให้แก่ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษา เอกอัครราชทูต ผู้ประสานงานของสหประชาชาติ เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม เพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้าต่อไป

1543897655942 1543897669962 1543897672641 1543897678221 1543897680957 1543897683271

|  112 views

Leave a Comment

*

scroll to top