วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘ สมาพันธรัฐสวิส

คณะผู้แทน สนช. เข้าร่วมประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘ สมาพันธรัฐสวิส

ธันวาคม 4, 2018 1:17 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ CICG นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘ โดยเป็นการประชุมวันแรก ภายหลังพิธีเปิดการประชุมเป็นการประชุมเต็มคณะ ซึ่งคณะผู้แทนฯ ได้ร่วมรับฟังปาฐกถา เรื่อง “The impact of technological innovation on parliaments and parliamentarians” จากนั้น เป็นการเปิดตัว “ศูนย์นวัตกรรมในรัฐสภา” (Centre for Innovation in Parliament) และ รายงานรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ๒๐๑๘” (World e-Parliament Report 2018) อย่างเป็นทางการ ต่อมาคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการอภิปรายและรับฟังการนำเสนอจากตัวแทนของสหภาพรัฐสภา หัวข้อ “How does technology support innovation
in parliamentary processes and help increase transparency and enhancing representation?” โดยที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางถึงผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีต่อโลกในปัจจุบันทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยเห็นว่าการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถสร้างความเท่าเทียมและลดช่องว่างระหว่างชนชั้น ผู้ใช้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากทั่วโลกตลอดเวลา ทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและเข้าถึงข้อมูลผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ขณะเดียวกันผลกระทบจากการเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและเสรีคือต้องเผชิญความเสี่ยงกับข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ

จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา เป็นการประชุมกลุ่มย่อยแบ่งเป็นห้องประชุมสำหรับการอภิปรายด้านนโยบายและการบริหารจัดการ และการอภิปรายด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยคณะผู้แทนแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมการอภิปรายทั้งสองรูปแบบ ทั้งนี้ นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “Being an effective parliamentarian in 2019” ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงการปรับตัวและพัฒนาของรัฐสภาให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยีดิจิตัลจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา หรือนวัตกรรมอะไรบ้างที่สมาชิกรัฐสภานำมาปรับใช้กับการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่อภิปรายในทิศทางเดียวกันว่าเพื่อความโปร่งใส รัฐสภาต่าง ๆ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานผ่านช่องทางเว็บไซด์ หรือสื่อโซเซียลมีเดีย ทั้ง Facebook youtube และ twitter เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ขณะที่ นางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “Leading by example: greener parliaments” การอภิปรายด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์สีเขียวเพื่อการพัฒนาไปสู่การลดค่าใช้จ่ายแต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงขึ้น

1543903194397 1543903195759 1543903197584 1543903199317

|  65 views

Leave a Comment

*

scroll to top