วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาฯ พิจารณารับฟังข้อมูลจากผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษา ๔ สถาบัน ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ

กมธ. การศึกษาฯ พิจารณารับฟังข้อมูลจากผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษา ๔ สถาบัน ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ

ธันวาคม 4, 2018 3:35 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑ โดยมี ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม มีประเด็นสำคัญในการพิจารณา คือ

พิจารณารับฟังข้อมูลจากผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษา ๔ สถาบัน ซึ่งขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาในหลักสูตร Premium สาขาขนส่งระบบทางราง และการขอสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมภาษาจีน

ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมาธิการได้รับทราบการดำเนินการของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี และวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก ซึ่งได้ลงนามบันทึกตกลง “โครงการความร่วมมือหลักสูตรขนส่งทางราง” อาชีวศึกษาทวิวุฒิ เรียนจบรับวุฒิการศึกษา ๒ ประเทศ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว Liuzhou Railway Vocational and Technical College : LRVTC จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง และสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ซึ่งคณะกรรมาธิการเห็นว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นนวัตกรรมใหม่และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาภายใต้นโยบายประเทศไทย ๔.๐ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S Curve และ New S Curve เพื่อพัฒนาประเทศด้านการคมนาคมการขนส่งระบบราง จึงเชิญผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และคณะ มานำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

จากนั้น ดร.สมจิตร  ศิริเสนา  ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา และคณะ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวต่อที่ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ว่า ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ได้ส่งนักศึกษาระดับ ปวส. ไปศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวะทางรถไฟหลิ่วโจว เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน ๒ ใบ โดยรุ่นที่ ๑ มีนักศึกษาจำนวน ๒๘ คน ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ และทั้งหมดจะผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมรถไฟมาตรฐานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเมื่อผ่านการทดสอบมาตรฐานดังกล่าวแล้ว จะมีสถานประกอบการจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และสถานประกอบการจากประเทศไทยเข้ารับทำงาน ทั้งนี้ วิทยาลัยทั้ง ๔ แห่ง ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษา Premium ทั้ง ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย ๑) สาขาช่างอากาศ ๒) สาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ๓) สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ๔) สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และ ๕) สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม พร้อมทั้งอนุมัติให้ทั้ง ๔ วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ ๑) สาขายานยนต์ไฟฟ้า ๒) สาขาการจัดการบนสถานีรถไฟ Railway transportation operation and management สำหรับอุปสรรคเกี่ยวกับการดำเนินการ คือ ๑) นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ที่จะเข้าเรียนในสาขาดังกล่าว ๒) นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาจีนน้อยมากจึงทำให้การเรียนการสอนในช่วงแรกล่าช้า ดังนั้น จึงขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการเรียนและการอบรมภาษาจีนให้กับนักศึกษาก่อนการเดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ที่ประชุมได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า การที่สถานศึกษาเอกชนเข้ามาดำเนินการในโครงการดังกล่าวเป็นการริเริ่มที่ดี ซึ่งควรให้การสนับสนุนในส่วนการเรียนการสอนของสถาบันจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาขาวิชา เช่น ด้านเครื่องกล ไฟฟ้า และโยธา ๑) การให้นักศึกษาเรียนภาษาจีน ๓ เดือนนั้นน้อยเกินไป ควรให้เรียน ๖ เดือนขึ้นไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้ภาษามากขึ้น ๒) ควรมีการแปลหลักสูตรการเรียน การสอนจากภาษาจีนมาเป็นภาษาไทย ๓) ควรมีแรงจูงใจให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติงานภายในประเทศ ๔) เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ สถานศึกษาเอกชนควรหารือกับภาครัฐให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ๕) ควรบรรจุหลักสูตรภาษาจีนในปีแรกของการศึกษา เพื่อวางรากฐานด้านภาษาจีน ๖) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระบบราง จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาเป็นครูผู้สอนสอนรุ่นต่อไป ๗) หลักสูตรใดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไม่ควรเปิดทำการเรียนการสอน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ได้รับทราบข้อมูลสถาบันอาชีวศึกษาแล้ว และจะได้มีการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

|  43 views

Leave a Comment

*

scroll to top