วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุมอนุกมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ใน กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมอนุกมธ.พิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา ใน กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๑

ธันวาคม 4, 2018 3:58 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเอก โปฎก  บุนนาค ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

ผลการพิจารณา
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาทบทวนบทสรุปผู้บริหาร โดยเพิ่มเติมรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาในบทสรุปผู้บริหาร ดังนี้ “ระบบการแพทย์ปฐมภูมิมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิเข้ารับบริการทางการแพทย์ขั้นต้น โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อลดความแออัดของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลัก และมุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยเชิงรุก การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค และการฟื้นฟูสุขภาพ

คลินิกหมอครอบครัว หมายถึง การจัดรูปแบบบริการสาธารณสุขในระดับปฐมภูมิ เป็นกลุ่มบริการ โดยการจัดให้มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข รวมเป็นทีมหมอครอบครัว โดยจัดให้มีจำนวนประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ต่อ ๑ ทีมหมอครอบครัว ทำหน้าที่ดูแลประชาชนแบบญาติมิตร ใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นหัวใจในการดำเนินงาน และให้ทีมหมอครอบครัว จำนวน ๓ ทีม มารวมตัวกันเกิดเป็นกลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ให้ชื่อว่า “คลินิกหมอครอบครัว” หรือ Primary Care Cluster (PCC)    เท่ากับ ๑ Cluster ร่วมกันดูแลประชาชนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน สำหรับสถานที่ตั้งของหน่วยบริการให้พิจารณาตามความจำเป็นสำหรับการเข้าถึงบริการของประชาชนที่ดูแล สามารถจัดให้มีหน่วยบริการได้ตั้งแต่ ๑ แห่ง จนถึง ๓ แห่ง ได้ตามความเหมาะสมและความคุ้มค่า”

20181128_181129_0004 20181128_181129_000820181128_181129_0003

|  36 views

Leave a Comment

*

scroll to top