วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑

ธันวาคม 4, 2018 4:09 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๒

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
๑)  ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๒)  ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. ….

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกัน ที่ประชุมจึงได้พิจารณารวมกัน และลงมติแยกทีละฉบับ

ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๑ ทั้ง ๒ ฉบับ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณาจำนวน ๒๑ คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ และมีมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

๓)  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๔)  ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการและส่งกลับคืนมาภายในกำหนดเวลาตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓)

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการทำนองเดียวกัน ที่ประชุมจึงได้พิจารณารวมกัน และลงมติแยกทีละฉบับ

ผลการพิจารณา   
–    ที่ประชุมลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๑ ทั้ง ๒ ฉบับ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ทั้ง ๒ ฉบับ โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ และมีมติให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นหลักในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๔๕ นาฬิกา

 

 

 

|  381 views

Leave a Comment

*

scroll to top