วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ครั้งที่ ๘ ณ สมาพันธรัฐสวิส

สนช. เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก ครั้งที่ ๘ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ธันวาคม 5, 2018 2:55 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e-Parliament Conference) ครั้งที่ ๘ เป็นวันที่สอง โดยวาระการประชุมในเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมการอภิปรายด้านนโยบายและการบริหารจัดการหัวข้อ “Listening to–and responding to-citizens’ demands” นำเสนอข้อมูลโดยผู้นำการอภิปรายซึ่งเป็นตัวแทนจากรัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภา จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ารัฐสภาควรจะเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือตรวจสอบการทำงานได้อย่างสะดวกและเสรีมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์ และสื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายควรจะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อสามารถเข้าถึงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาขนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
ต่อมาเวลา ๑๑.๓๐-๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมการอภิปรายทั้งในห้องประชุมกลุ่มย่อยสำหรับการอภิปรายด้านนโยบายและการบริหารจัดการ และห้องประชุมสำหรับการอภิปรายด้านการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ โดยนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการอภิปรายด้านนโยบายและการบริหารจัดการหัวข้อ “Parliaments in the age of disinformation and fake news” ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางถึงผลกระทบของข่าวปลอม หรือ fake news เนื่องด้วยปัจจุบันนี้การส่งต่อหรือเผยแพร่ข่าวสารทำได้รวดเร็วมากผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการ
คัดกรองข้อเท็จจริงทำให้ fake news กลายเป็นเครื่องมือในการทำลายฝ่ายตรงข้ามทางได้ โดยเฉพาะบริบททางการเมืองที่ในช่วงเลือกตั้งที่แต่ละฝ่ายจะสร้าง fake news เพื่อลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม ดังนั้นสิ่งที่ภาคนิติบัญญัติสามารถดำเนินการเพื่อรับมือกับเรื่องดังกล่าวส่วนหนึ่งคือการออกกฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือไม่ทราบที่มาแน่ชัด
ขณะที่ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “New developments in technology tools for parliamentarians” ซึ่งเป็นการนำเสนอเครื่องมือต่าง ๆ ที่ภาครัฐสภาสามารถพัฒนาเพื่อส่งเสริมการทำงานของสมาชิกรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การส่งเสริมให้มีการพัฒนาการใช้ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น ใช้สื่อโซเซียลมีเดียต่าง ๆ ในการทำงานและสื่อสารกับประชาชนเพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐสภาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ถือเป็นการลดการใช้กระดาษเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
จากนั้น เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายหัวข้อ “New ways of working with civil society” ซึ่งเป็นการนำเสนอตัวอย่างนวัตกรรมที่ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างภาครัฐสภาและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาการทำงานของภาครัฐสภาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวอย่างที่โดดเด่นคือการสร้างเว็บไซต์ในรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงง่ายของรัฐสภาอังกฤษที่เปิดเผยและเปิดกว้างให้ประชาชนสามารถเข้าดูข้อมูลการทำงานของภาครัฐสภา รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐด้วยเช่นกัน หรือรัฐสภาบางประเทศได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจองประชาชนโดยสร้างช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกันได้ หรือแม้กระทั่งการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียต่าง ๆ โดยประชาชานสามารถมีส่วนร่วมได้ในทันที อาทิ การร่วมแสดงความคิดเห็นในช่องทางที่รัฐสภากำลังถ่ายทอดสด จากนั้นเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเรื่อง “Meetings of hubs of the Centre for Innovation in Parliament” ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องศูนย์นวัตกรรมในรัฐสภาหรือ Centre for Innovation in Parliament โดยตัวแทนจากรัฐสภายุโรป โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภา บราซิล ชิลี โปรตุเกส แซมเบีย และรัฐสภายุโรป ในการสร้างศูนย์กลางพื้นที่สำหรับรัฐสภาเพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในยุทธศาสตร์ด้านการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล หรือหรือเป็นพื้นที่ให้นักวิจัยและรัฐสภาต่าง ๆ เข้ามาสืบค้นข้อมูลเพื่อการพัฒนากฎหมายต่อไป โอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่จัดขึ้นโดยสหภาพรัฐสภาเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนจากทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

1543994521971 1543994520203

1543994530138

1543994537876 1543994533565

 

|  57 views

Leave a Comment

*

scroll to top