วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

ธันวาคม 6, 2018 9:23 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๘๓-๒๕๖๑
๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
– รับทราบ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน
๒. ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้
     ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และ
     ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓. ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
1) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภแล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓
เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย และเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

3) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ….. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คนโดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

4) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๒๑ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ
๔. ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ และระเบียบวาระที่ ๔.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒)

๑) ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมมีมติตั้ง พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง

2) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
– ที่ประชุมได้พิจารณารายงานและมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว
อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๔.๑ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปในสัปดาห์หน้า

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๒๓ นาฬิกา

|  440 views

Leave a Comment

*

scroll to top