วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑

ธันวาคม 7, 2018 4:40 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ผลการพิจารณา

ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
จากการที่คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ จุดขึ้น – ลง ถนนยกระดับ กม.๓๗+๓๐๐ ถนนพระราม ๒ จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้มีมติเห็นชอบสรุปผล การดาเนินการเรื่องร้องเรียนโครงการ
ดังกล่าวของกรมทางหลวงชนบท และส่งเรื่องให้กระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งผู้ร้องเพื่อทราบแล้ว นั้น ต่อมา ผู้แทนบริษัทเอกชนได้มีหนังสือแสดงความกังวลของนักธุรกิจต่างประเทศเกี่ยวกับจุดขึ้น – ลง บริเวณ กม.๓๗ +๓๐๐ ถนนพระราม ๒ ในโรงงานอาหาร กรณีบริษัท พนักงาน รวมถึงชุมชนจะได้รับผลกระทบจากการทาจุดขึ้น – ลง ดังกล่าว มายังคณะกรรมาธิการ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจุดขึ้น – ลง ถนนยกระดับ กม.๓๗ +๓๐๐ ถนนพระราม ๒ จังหวัดสมุทรสาคร ได้มีหนังสือมายังประธานคณะกรรมาธิการขอบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการเพิ่มเติมเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับเป็นเพียงข้อมูลของกรมทางหลวงชนบทเท่านั้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเห็นควรส่งข้อมูลความกังวลของนักธุรกิจต่างประเทศดังกล่าวไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และในส่วนของ การขอบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ มอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการประสานงานว่าจะสามารถดาเนินการได้ตามที่ร้องขอหรือไม่ อย่างไร จากนั้นให้รายงานคณะกรรมาธิการ เพื่อทราบต่อไป
(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาติดตามการแก้ปัญหาจราจรภายในท่าอากาศยานดอนเมืองภายหลังเปิดใช้สะพานท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมาธิการมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศลงพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สรุปข้อมูลเบื้องต้นได้ดังนี้
สภาพการจราจร ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง
– ช่วงเวลา ๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ นาฬิกา การจราจรเบาบางทั้งขาเข้าและขาออก
– ช่วงเวลา ๐๔.๐๐ – ๐๗.๐๐ นาฬิกา และ ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ นาฬิกา การจราจรขาออกหนาแน่น
– ช่วงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา การจราจร ขาเข้า – ขาออก หนาแน่น
– ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา การจราจรขาเข้าหนาแน่น
– ช่วงเวลา ๒๓.๐๐ – ๒๔.๐๐ นาฬิกา การจราจรทั้งขาเข้าและขาออก เริ่มคลี่คลาย
แนวทางในการแก้ไขปัญหาช่วงเวลาสภาพการจราจรติดขัด
๑. ระบายรถไปยังอาคารผู้โดยสารขาเข้าเป็นระยะ ๆ
๒. ศูนย์รักษาความปลอดภัยประสาน จส.๑๐๐ แนะนาให้ผู้โดยสารใช้สะพานลอย หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง
๓. จัดกาลังเพิ่มระบายรถออกจากท่าอากาศยานดอนเมืองทางช่องทางออก ท่าอากาศยานดอนเมือง ๕ และท่าอากาศยานดอนเมือง ๖
๔. ประสาน สน. วิภาวดีจัดกาลังเพิ่มระบายรถออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง
๕. เสริมกาลังเจ้าหน้าที่จราจรบริเวณชานชาลาขาเข้าเพื่อระบายการจราจร ออกถนนวิภาวดี

แนวทางแก้ไขปัญหา จุดที่ ๑
งานก่อสร้างสะพานลอยรูปตัว S บริเวณ ช่องทาง ๒ ลอดทางโทลเวย์ ถนนสาย ๓ ไปทางทิศเหนือ และงานปรับทิศทางจราจรสาย ๓ ด้านทิศเหนือ เป็น ๒ ช่องจราจร จากช่องทาง ๓ ถึงช่องทาง ๑ พร้อมย้ายช่องทาง ๒ มาทางทิศเหนือ (ขอคืนพื้นที่เช่าจอดรถของบริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)) และปรับการจัดสรรที่จอดรถ Contron Post ๒
แนวทางแก้ไขปัญหา จุดที่ ๒
การปรับปรุงระบบถนนและจราจรภายในท่าอากาศยานดอนเมืองบริเวณด้านทิศเหนืออาคารสานักงานท่าอากาศยานดอนเมือง
แนวทางแก้ไขปัญหา จุดที่ ๓
งานปรับปรุงระบบจราจร บริเวณช่องทางท่าอากาศยานดอนเมือง ๖ /Contron Post ๕ และการพิจารณาปรับปรุงช่องทางออกถนนวิภาวดีรังสิต ตามแผนของสานักงานนโยบายและแผน การขนส่งและจราจร (สนข.)
แนวทางแก้ไขปัญหา จุดที่ ๔
แนวคิดในการปรับปรุงระบบถนนและจราจรภายในท่าอากาศยานดอนเมือง
มติที่ประชุม :
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรแก้ไขปัญหาการจราจรทั้งภายใน ท่าอากาศยานดอนเมืองและรอบ ๆ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยในเบื้องต้นมีมติเห็นควรเชิญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้อานวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กรรมการผู้อานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) อธิบดีกรมทางหลวง ผู้ว่าการ รถไฟแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนระยะยาวในการปรับปรุงระบบถนนและจราจรภายในท่าอากาศยานดอนเมืองโดยเฉพาะแผนก่อสร้างสะพานลอยรูปตัวเอสบริเวณช่องทาง ๒ ลอดทางโทลเวย์ เชื่อมถนนสาย ๓ ไปทางทิศเหนือ และแผนการก่อสร้างเพื่อเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต กับถนนพหลโยธิน (บริเวณประตู ๙) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

คณะกรรมาธิการกาหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

ab1 ab2 ab3 ab4

|  49 views

Leave a Comment

*

scroll to top