วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….

พฤศจิกายน 14, 2014 2:13 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 

การกีฬา2

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗   วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เนื่องจากพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน จึงมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเสียใหม่ และกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา เพื่อให้สมาคมที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาสามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาได้ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการกำกับดูแล การดำเนินการของสมาคมกีฬา และการกระทำการต่าง ๆ ของคณะกรรมการสมาคมกีฬาและกรรมการสมาคมกีฬา เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินการของสมาคมกีฬา และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ

– การจัดตั้ง ทุน และทุนสำรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย

– กำหนดให้มีคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย

– กำหนดให้มีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดในแต่ละจังหวัด

– กำหนดให้แบ่งประเภทของสมาคมกีฬาออกเป็น ๓ ประเภท คือ สมาคมกีฬาทั่วไป สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

– กำหนดให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขึ้นในการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือและจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา

การกีฬา1

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวไว้พิจารณา และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๗ คน

โดยจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

|  2,909 views

 

Leave a Comment

*

scroll to top