• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►การพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย

มติที่ประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษา ครั้งที่ 25/2563 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 บางส่วน (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 189 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง