• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►การพิจารณาและกลั่นกรองกฎหมาย

มติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 518 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 3 เสียง และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ จากนั้น จะจัดส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป