• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุมวุฒิสภา ตั้ง กมธ.ตรวจสอบความประพฤติฯ กรรมการสิทธิมนุษยชน

2 พ.ย. 63 ที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบให้ตั้ง กมธ.สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ 105) จำนวน 15 คน ระยะเวลาการดำเนินงาน 60 วัน