• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►การให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

มติที่ประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

มติที่ประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564