• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►โครงการสภาจำลองสัญจร

วุฒิสภาจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) 

นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และกิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย 

บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ผ่านกิจกรรม “สภาจำลอง” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จำนวน 140 คน โดยมี นายบุญชัย อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ

ทั้งนี้ ในโครงการฯ มีการบรรยายหัวข้อ “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” โดย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ และนายวิเชียร บัวบาน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภาภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา