• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี
 
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ พื้นที่หมู่ที่ 9 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นางชนิตตา แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี เป็นผู้บรรยายสรุปและนำชมโครงการฯ
 
โครงการฯ ดังกล่าวมีการดำเนินการจัดรูปที่ดิน พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีขนาดพื้นที่ 335 ไร่ 84 แปลง ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการแปลงที่ดินส่วนใหญ่ประชาชนใช้ปลูกข้าวและทำไร่ ไม่มีทางเข้าออก ภายหลังการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ทำให้แปลงที่ดินสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีผังระบบถนนภายในโครงการ และเชื่อมโยงกับถนนภายนอกอย่างสะดวก มีทางเข้าออกทุกแปลง ทั้งยังเพิ่มมูลค่าที่ดินให้สูงขึ้น โดยสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานโครงการฯ ว่าเป็นโครงการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ในการใช้ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ และหวังว่าจะเป็นต้นแบบในการดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในอำเภออื่นของจังหวัดลพบุรีต่อไป
 
จากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา ลงพื้นที่บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ไร่วนเกษตรเติมสุข โดยมี ร้อยโท นนท์วิสิฐ สุวรรณทานนนท์ เจ้าของแปลงเป็นผู้ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ "โคก หนอง นา โมเดล"
 
คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สร้างความมั่นคงทางรายได้และแหล่งอาหารให้แก่ครัวเรือน ทั้งยังเป็นต้นแบบและแหล่งการเรียนรู้แก่เกษตรกรในหมู่บ้าน สามารถสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำการเกษตร โดยได้แนะนำให้นําหลักกสิกรรมธรรมชาติมาใช้ในชีวิตประจําวัน และพร้อมที่จะช่วยเหลือผลักดันให้เกิดโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหมประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อไป