• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

สว.พบประชาชน ลงพื้นที่นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย

สว.พบประชาชน ลงพื้นที่ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พบปะ รับฟัง เสนอแนะ ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประสานประโยชน์ต่อชุมชนและหน่วยงานราชการ
.
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา
คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ ณ นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุทธิลักษณ์ แสงเพ็ญจันทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอแม่จัน กล่าวต้อนรับ
.
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกเชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการที่ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน สนับสนุนและประสานประโยชน์กับโครงการพัฒนาชนบทของหน่วยงานราชการ ให้ได้รับผลโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
.
บรรยากาศของการลงพื้นที่ คณะสมาชิกวุฒิสภาให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนำเสนอกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และการบรรยายนำเสนอจากผู้แทนองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ และเปิดโอกาสให้สมาชิกนิคมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น ปัญหาแหล่งน้ำทำกิน การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การท่องเที่ยว รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยคณะสมาชิก จากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและกลุ่มแม่บ้าน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชนในนิคม ได้แก่ แม่พันธ์ุไก่ไข่ เมล็ดพันธ์ุผัก สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ คณะกรรมการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในนิคมฯ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และร่วมรับประทานอาหารกับชาวบ้านด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูลข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งแนวความคิดที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป