• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังเสียง “คนเมืองแป้” พร้อมร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่

วุฒิสภาลงพื้นที่รับฟังเสียง “คนเมืองแป้” พร้อมร่วมพัฒนาจังหวัดแพร่
 
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 8.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชนของจังหวัดแพร่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็น การพัฒนาจังหวัดแพร่ จากการร่วมหารือในครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของคนรักเมืองแพร่จากทุกภาคส่วน ร่วมระดมความคิดเห็น และหากลไกที่เหมาะสมในการพัฒนาจังหวัดแพร่ โดยใช้การเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในการพัฒนาจังหวัดแพร่ให้ยั่งยืน โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังเสียงคนเมืองแพร่ ณ ศูนย์โอทอป อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตึกมิตรประกาย)
.
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป