• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

►ข่าววุฒิสภา

สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยาการพิเศษบรรยาย เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาเศรฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจฐานราก”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 11.30-12.30 น. ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยาการพิเศษบรรยาย เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาเศรฐกิจชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจฐานราก” ร่วมกับ พกอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเด็น การทำเกษตรแม่นยำ (Precission Farming) การปรับเปลี่ยนพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร กรณีโคขุนทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ศูนย์ พกอช. อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด